Production

          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา มีการพัฒนากระบวนการแปรรูปกล้วยเบรกแตก เน้นการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัยไม่ใส่สารกันบูด ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการรับรองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มาตรฐาน GMP, มผช., Halal และประกวดได้รับรางวัลมากมาย เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP ๕ ดาว, อย. Quality Award ปี ๒๐๑๘ เป็นต้น จัดได้ว่าเป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังมีการอบรมรับความรู้และมีการพัฒนาอาชีพกันอยู่ตลอด จากความพยายามของกลุ่มองค์กรจนเกิดเป็นตัวสินค้า เป็นทรัพยากรที่เกิดจากขบวนการผลิตปลูกจากชุมชน นำผลผลิตมาแปรรูปรวมกันผลิตและช่วยกันจำหน่าย และเป็นสินค้าที่เกิดจากชุมชนจริงๆ เป็นการสร้างมูลค่าของสินค้า โดยผลิตอาหารแปรรูปจากกล้วย ใช้ชื่อการค้า “ดาหลา” มีการทำงานเป็นรูปกลุ่ม ชุมชนเป็นเจ้าของสามารถบริหารทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ถือว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา เป็นกลุ่มที่มีวิสัยทัศน์ สร้างประโยชน์และโอกาสให้คนในชุมชนได้เกิดประโยชน์จากการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาอาชีพให้มั่นคง ช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขได้